פריסת הוראת הנושאים של יחידת הלימוד השלישית לשיעורים

מורים יקרים

מצורף קובץ וורד הפורס את נושאי הלימוד של היחידה השלישית לשיעורים. מכיוון שהצפי הברור היחיד הוא שצפויה לנו שנה לא צפויה , לא ציינתי תאריכים בפריסת השיעורים. אתם מוזמנים להשתמש במסמך ולהתאים אותו לתכנון הבית ספרי שלכם.

בהצלחה!

פריסת הוראת נושאי הלימוד של היחידה השלישית (בהתאם לחוברות)

פריסת הוראת נושאי הלימוד של היחידה השלישית - על פי הספר